Register
คำรับรองของผู้สมัคร
==============
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อม และสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน

อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมดโดยครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นสถานการณ์ COVID-19 ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินผู้สมัครในกรณีดังกล่าว โดยจะเลื่อนวันแข่งขันตามความเหมาะสมของสถานการณ์
****ผู้สมัครและผู้ร่วมงาน***
1.ต้องผ่านการฉีดวัคซีน โควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม


Declaration
==============

I hereby certify that the above statement is true in which I am in perfect physical condition.  and can compete in the categories that apply  and will comply with all rules and regulations  No claim for damages in the event of injury or injury  during the match
 They are also willing to show evidence to prove themselves to the organizing committee and agree to allow the organizer to take photos or movies to record the competition and be the right of the organizing committee for this competition.  And I have read all the details of the work in its entirety.  and accept all the conditions set forth
 However, if an unexpected event occurs  or uncontrollable natural disasters  Such as the situation of COVID-19, the organizer reserves the right to not refund applicants in such cases.  The competition date will be postponed as appropriate for the situation.
 ***Applicants and Associates***
1.Must have undergone at least 2 doses of COVID-19 vaccination.

Cancel